Všeobecné obchodní podmínky

Všechny verze

 1. Základní ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami Jiřím Zdvomkou, fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku pod IČ 05242762, sídlem Malá 491, 73581, Bohumín, neplátce DPH (dále jen Zprostředkovatel), a uživateli webové služby Swapper.

  Zprostředkovatel prostřednictvím služby zprostředkovává nákup a prodej vstupenek na kulturní akce s cílem tento proces zjednodušit. Zprostředkovatel není organizátor akcí ani poskytovatel vstupenek. Nákup a prodej vstupenek na platformě Swapper není bez rizika, i když se jej Zprostředkovatel snaží minimalizovat.

  1. Definice pojmů

   1. NOZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
   2. Kupující– Uživatel, který má zájem o koupi Vstupenky nebo vstupenky koupil
   3. Prodejce – Uživatel, který má zájem o prodej Vstupenky nebo vstupenky prodal
   4. Událost - festival, koncert, výstava, party, nebo jiná kulturní, hudební, sportovní, společenská akce, která má určený název, místo a datum konání.
   5. Vstupenka – Doklad o zaplacení vstupného, kterým se prokazuje právo navštívit danou kulturní událost
   6. Zprostředkovatel – fyzická osoba, provozovatel a správce portálu Swapper - Jiří Zdvomka, sídlem Malá 491, 735 81, Bohumín, IČ: 05242762, neplátce DPH, email info@swapper.cz
   7. Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání systému Swapper
   8. Nabídka – Návrh na uzavření kupní smlouvy učiněný neurčitému okruhu osob
   9. Poskytovatel – Subjekt, který Vstupenku původně vydal
   10. Uživatel – Fyzická osoba starší 15 let, která je registrována v systému Swapper.
   11. Kupní cena - Cena za jednu Vstupenku určená Prodejcem
 2. O obchodních podmínkách

  1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Zprostředkovatelem a Uživatelem, jakož i vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodejcem a jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené ve spojitosti s užíváním systému Swapper.
  2. Případná změna Obchodních podmínek zavazuje též Vstupenky vystavené v době změny v systému Swapper.
  3. Obchodní podmínky jsou veřejně dostupné na adrese /obchodni-podminky.
 3. Autorská práva

  1. Zprostředkovatel neručí za správnost a platnost informací zveřejněných na stránkách.
  2. Je zakázáno obsah stránek jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit a používat ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele.
 4. Uživatelský účet

  1. Swapper lze využívat pouze po založení a přihlášení se k uživatelskému účtu. Registrace tohoto účtu je bezplatná a provádí se na webových stránkách /registrace. Pouze Uživatel přihlášený ke svému uživatelskému účtu může nabízet a nakupovat Vstupenky.
  2. Při registraci zadává Uživatel tyto údaje: jméno, heslo a e-mailovou adresu. Pro úspěšné dokončení registrace se vyžaduje potvrzení e-mailové adresy.
  3. Úspěšným dokončením registrace vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem, který se řídí těmito Obchodními podmínkami. Uživatel se zavazuje tyto Obchodní podmínky dodržovat.
  4. Uživatel se též může registrovat přes aplikaci Facebook, což má stejné účinky, jako provedení běžné registrace.
  5. Registrací uživatelského účtu se Uživatel zavazuje, že při užívání systému Swapper bude jednat poctivě a v dobré víře.
  6. Je zakázáno umožnit užívání uživatelského účtu jiným osobám.
  7. Uživatel může svůj účet zrušit kliknutím na tlačítko „Smazat účet“ v nastavení svého profilu.
  8. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že Uživatel poruší povinnosti vyplývající z Obchodních podmínek nebo z kupní smlouvy uzavřené v systému Swapper.
 5. Způsob užívání systému Swapper

  1. Swapper je platformou, která umožňuje Uživatelům obchodovat se Vstupenkami.
  2. Službu Swapper lze využívat na webových stránkách https://swapper.cz.
  3. Je zakázáno užívat systém Swapper k podnikatelským účelům.
  4. V systému Swapper je zakázáno obchodovat se Vstupenkami „na jméno“ a jinými Vstupenkami, u nichž to vyloučil Poskytovatel. Prodejce i Kupující má povinnost si samostatně ověřit, zda je s předmětnou Vstupenkou dovoleno obchodovat či nikoliv.
  5. Nabídka

   1. Prodejce vystaví jednu či více Vstupenek na stránce příslušné Události v systému Swapper, čímž učiní Nabídku. Maximální počet Vstupenek vystavených Prodejcem v rámci jedné Události je 5.
   2. Vystavení Vstupenky zahrnuje uvedení
    • příslušné kulturní akce,
    • nahrání souboru Vstupenky či Vstupenek v elektronické podobě a tím určení množství nabízených Vstupenek,
    • původní cenu za Vstupenku určenou Poskytovatelem a uvedenou na Vstupence
    • požadovanou Kupní cenu za kus,
    • číslo bankovního účtu pro zaslání peněz z prodeje.
   3. Pokud Prodejce vystavuje více Vstupenek, všechny musí mít stejnou Kupní cenu. Nelze vystavit různé druhy vstupenek v jedné nabídce.
   4. Nahrávaný soubor musí být ve formátu PDF a musí být identický s digitálním souborem, který Prodejce obdržel od vydavatele Vstupenky. Soubor může obsahovat více Vstupenek, ale na jednu stránku musí být pouze jedna Vstupenka. Skenovaný, vyfocený nebo jakkoliv pozměněný soubor je zakázán.
   5. Kupní cenu každé nabízené Vstupenky určuje Prodejce sám, ta však nesmí přesáhnout 120 % původní ceny Vstupenky. Minimální poptávaná cena Vstupenky činí 50 Kč.
   6. Při vystavení Vstupenky zadá Prodejce číslo bankovního účtu, na který budou připsány peníze obdržené prodejem Vstupenky. Peníze jsou připsány na tento účet nejpozději do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
   7. K zániku Nabídky dochází jejím zrušením nebo jejím přijetím. Nabídku lze zrušit kdykoli po jejím učinění a před jejím přijetím. Prodejce může Nabídku měnit či rušit v sekci “Nabízené vstupenky“.
  6. Koupě

   1. Kupující si rezervuje Vstupenku tak, že ji vloží do svého košíku kliknutím na tlačítko “Přidat do košíku”. Takto si může přidat více vstupenek z různých Událostí a od různých Prodejců. Přehled všech rezervovaných vstupenek si může zobrazit ve svém košíku.
   2. Délka rezervace každé Vstupenky zvlášť činí 15 minut a počíná běžet vložením do košíku. V této lhůtě může Kupující zakoupit všechny Vstupenky tak, že ve svém košíku klikne na tlačítko “Pokračovat k platbě”. Kupující je následně přesměrován na platební bránu, kde může platbu dokončit nebo stornovat.
   3. Po dobu, kdy je Vstupenka zarezervována, nemůže tuto Vstupenku zarezervovat ani zakoupit jiný Uživatel.
   4. Odstraněním obsahu košíku kliknutím na tlačítko “Zrušit objednávku” zaniká rezervace všech Vstupenek v košíku.
   5. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku úspěšného zaplacení ceny v platební bráně. Uzavřením kupní smlouvy přechází vlastnické právo k Vstupence, jenž byla předmětem koupě, z Prodejce na Kupujícího. S přechodem vlastnického práva k Vstupence vzniká Prodejci povinnost zničit jakékoliv duplikáty této Vstupenky.
   6. S uzavřením kupní smlouvy se Kupujícímu zpřístupní soubor se zakoupenou Vstupenkou v sekci „Koupené vstupenky“ v rámci jeho uživatelského účtu. Tento soubor je Uživateli přístupný ke stažení kdykoliv po přihlášení do svého uživatelského účtu.
   7. Po dokončení obchodu obdrží Kupující email sloužící jako potvrzení o zaplacení. Na vyžádání Kupujícího a poskytnutí jeho fakturačních údajů musí Zprostředkovatel zhotovit fakturu za poskytnuté služby.
   8. Online platby v platební bráně jsou zajišťovány společností Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, sídlem Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha.
   9. V případě, že byly z důvodu technické chyby převedeny peníze na účet Zprostředkovatele, avšak transakce v aplikaci nebyla úspěšně dokončena (zakoupené lístky nejsou zpřístupněny v uživatelském účtu Kupujícího), k uzavření kupní smlouvy nedojde a peníze budou do deseti pracovních dnů zaslány zpět na účet Kupujícího.
  7. Poplatek za zprostředkování

   1. Swapper si nárokuje 8 % z Kupní ceny Vstupenky jako provizi za využití systému k zprostředkování obchodu, která se dělí rovným dílem mezi Prodejce a Kupujícího. Každý z nich zaplatí 4 %.
   2. Výsledná částka, kterou Kupující platí je rovna Kupní ceně navýšené o 4 %.
   3. Prodejce obdrží částku rovnou Kupní ceně snížené o 4 %.
 6. Neplatná Vstupenka, reklamace a řešení sporů

  1. Prodejce se zavazuje, že nabízené Vstupenky jsou platné na uvedenou Událost, neobsahují žádné vady, nejsou zakoupené prostřednictvím robotů pro automatizovaný nákup nebo zakoupených spekulativně za účelem obohacení. V případě porušení tohoto ustanovení si Zprostředkovatel vyhrazuje právo neuveřejnit, nebo stáhnout zveřejněnou nabídku z platformy Swapper.
  2. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že reklamace a veškeré nároky spojené se zakoupenou Vstupenkou je povinen a oprávněn směřovat vždy vůči Prodejci, nikoliv vůči Zprostředkovateli, s výjimkou stanovenou v bodě 6.4.
  3. Zprostředkovatel není Poskytovatelem ani Prodejcem Vstupenek, a proto je Uživatel v roli Prodejce nebo Kupujícího oprávněn u Zprostředkovatele reklamovat výlučně služby poskytované ze strany Zprostředkovatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne vadného poskytnutí služby, jinak toto právo zanikne.
  4. Pokud Kupující neobdrží po platbě objednávky online platební kartou nebo prostřednictvím jiných platebních nástrojů potvrzení o úspěšném provedení platby, avšak platba byla dle bankovního výpisu z účtu Kupujícího provedena, je Kupující oprávněn uplatnit u Zprostředkovatele reklamaci takové transakce. Zprostředkovatel reklamovanou transakci prověří a v případě, že platba byla na účet Zprostředkovatele připsána, ale z technických důvodů nedošlo k zaplacení objednávky, převede peníze zpět na účet, ze kterého byla platba přijata. V takovém případě nedošlo k uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě nemožnosti účasti na Události z důvodu, že Poskytovatel označí Vstupenku za neplatnou se Kupující zavazuje o této skutečnosti informovat Zprostředkovatele bezprostředně po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl. Kupující nemá v případě označení Vstupenky za neplatnou nárok na vrácení zaplacené ceny, ledaže Zprostředkovateli nejpozději do 5 pracovních dnů od konání Události doloží záznam o hlášení předmětné skutečnosti příslušnému útvaru policejního sboru společně s informací o označení Vstupenky Poskytovatelem za neplatnou.
  6. Reklamaci služeb poskytnutých ze strany Zprostředkovatele může Prodejce a/nebo Kupující uplatnit v písemné formě odesláním elektronické zprávy na adresu info@swapper.cz nebo odesláním poštou na adresu Zprostředkovatele. Zprostředkovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
  7. V případě, že dojde mezi Zprostředkovatelem a Prodejcem v pozici spotřebitele a/nebo Zprostředkovatelem a Kupujícím v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Prodejce nebo Kupující jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

   Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz

   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 7. Odpovědnost Zprostředkovatele

  1. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za
   • uskutečnění, zrušení či změnu Události, jakož i za obsah či kvalitu Události,
   • škodu vzniklou v důsledku porušení těchto Obchodních podmínek Uživatelem,
   • škodu vzniklou v důsledku zakoupení neplatné Vstupenky,
   • škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných či neúplných údajů v rámci uživatelského účtu,
   • škodu vzniklou v důsledku ztráty či zapomenutí přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu.
  2. Zprostředkovatel neodpovídá za nedostupnost služby Swapper způsobenou nefunkčností sítě internet. Zprostředkovatel má právo omezit nebo zastavit dostupnost služby Swapper po dobu nezbytně nutnou k údržbě nebo úpravě webových stránek.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo neuveřejnit, nebo stáhnout zveřejněnou nabídku, pokud nabídka nebo jakákoliv informace nebo údaj v ní uvedený porušuje některé z ustanovení právního řádu České republiky, zásady dobrých mravů, je nezákonná, nepřesná, nebo neúplná nebo má jinou vadu, zejména má-li důvodné podezření, že je cena Vstupenky nepřiměřeně vysoká, či pro jinou vadu, pro kterou nemůže být nabídka zveřejněna. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že realizoval nákup Vstupenky na Událost, která bude následně stažena, koupě takových Vstupenek se automaticky zruší, a Kupujícímu budou vráceny finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenky, kterou uhradil před stažením nabídky Události z dů­vodů uvedených v tomto odstavci VOP. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že tyto prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenky mu budou vráceny ze strany Provozovatele ve lhůtě do patnácti (15) kalendářních dnů od stažení nabídky Události, a to na účet ze kterého Kupující realizoval platbu Vstupenky na danou Událost. Kupující se zavazuje takto zaslané prostředky přijmout.
  4. Zprostředkovatel neodpovídá za to, že Vstupenky zadané Prodejcem v rámci nabídky budou prodány nebo že se Nabídka na platformě Swapper objeví v určité době po jejím zadání nebo v konkrétním pořadí na stránce nebo prostřednictvím výsledků vyhledávání.
 8. Odstoupení od koupě vstupenek

  1. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že s přihlédnutím k ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku, není Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny za Vstupenku, nakolik Kupující – spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času, a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v určeném termínu.
  2. S přihlédnutím k odst. 1 není Kupující oprávněn vrátit již zaplacenou a převzatou Vstupenku a odstoupit od Kupní smlouvy. Obdobně Kupující není oprávněn požadovat vrácení finančních prostředků odpovídajících kupní ceně Vstupenky, která nebyla využita ze strany Kupujícího.
 9. Práva z vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodejce odpovídá Kupujícímu, že Vstupenka při převzetí nemá vady. Zejména Prodejce odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Vstupenku převzal:
   • mají Vstupenky vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodejce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Vstupenky a na základě nabídky Prodejce;
   • se Vstupenky hodí k účelu, který pro jejich použití Prodejce uvádí;
   • jsou Vstupenky v odpovídajícím množství a
   • Vstupenky vyhovují požadavkům právních předpisů.
  3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodejce.
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Na kupní smlouvy uzavírané v rámci systému Swapper se nepoužijí ustanovení NOZ o ochraně spotřebitele, neboť jsou uzavírány mezi dvěma nepodnikatelskými subjekty.
  2. Zprostředkovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. Nové znění nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na webovém portálu Swapper. Uživatel je o změně vyrozuměn prostřednictvím emailu na jím uvedené emailové adrese.
  3. Veškeré právní vztahy mezi Kupujícím a Prodejcem a mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem se řídí českým právem.
  4. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 10. 2020