Všeobecné obchodní podmínky

Všechny verze

 1. Základní ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami Jiřím Zdvomkou, fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku pod IČ 05242762, sídlem Malá 491, 73581, Bohumín, neplátce DPH (dále jen Zprostředkovatel), a Uživateli webové platformy Swapper.

  Zprostředkovatel prostřednictvím služby zprostředkovává nákup a prodej Vstupenek na kulturní akce s cílem tento proces zjednodušit. Zprostředkovatel není organizátor akcí ani Poskytovatel vstupenek. Nákup a prodej Vstupenek na platformě Swapper není bez rizika, i když se jej Zprostředkovatel snaží minimalizovat.

  1. Definice pojmů

   1. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   2. Kupující – Uživatel, který má zájem o koupi Vstupenky nebo vstupenky koupil;
   3. Prodejce – Uživatel, který má zájem o prodej Vstupenky nebo vstupenky prodal;
   4. Událost – festival, koncert, výstava, party, nebo jiná kulturní, hudební, sportovní, společenská akce, která má určený název, místo a datum konání;
   5. Vstupenka – doklad o zaplacení vstupného, kterým se prokazuje právo navštívit danou kulturní událost;
   6. Zprostředkovatel – fyzická osoba, provozovatel a správce platformy Swapper - Jiří Zdvomka, sídlem Malá 491, 735 81, Bohumín, IČ: 05242762, neplátce DPH, email info@swapper.cz;
   7. Obchodní podmínky – tyto všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání platformy Swapper;
   8. Nabídka – návrh na uzavření kupní smlouvy učiněný neurčitému okruhu osob;
   9. Poskytovatel – subjekt, který Vstupenku původně vydal;
   10. Uživatel – fyzická osoba starší 15 let, která je registrována v platformě Swapper;
   11. Kupní cena – cena za jednu Vstupenku určená Prodejcem.
  2. O obchodních podmínkách

   1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Zprostředkovatelem a Uživatelem, jakož i vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodejcem a jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené ve spojitosti s užíváním platformy Swapper.
   2. Případná změna Obchodních podmínek se vztahuje též na Vstupenky vystavené v době změny v platformě Swapper.
   3. Aktuální Obchodní podmínky jsou veřejně dostupné na adrese https://swapper.cz/obchodni-podminky a jejich starší verze zde.
 2. Autorská práva

  1. Zprostředkovatel neručí za správnost a platnost informací zveřejněných na stránkách.
  2. Je zakázáno obsah stránek jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit a používat ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele.
 3. Uživatelský účet

  1. Platformu Swapper lze využívat pouze po založení a přihlášení se k uživatelskému účtu. Registrace tohoto účtu je bezplatná a provádí se na webových stránkách https://swapper.cz/registrace. Pouze Uživatel přihlášený ke svému uživatelskému účtu může nabízet a nakupovat Vstupenky.
  2. Při registraci zadává Uživatel tyto údaje: jméno, heslo a e-mailovou adresu. Pro úspěšné dokončení registrace se vyžaduje potvrzení e-mailové adresy přechodem na zaslanou URL adresu.
  3. Úspěšným dokončením registrace vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem, který se řídí těmito Obchodními podmínkami. Uživatel se zavazuje tyto Obchodní podmínky dodržovat.
  4. Uživatel se též může registrovat přes aplikaci Facebook, což má stejné účinky, jako provedení běžné registrace.
  5. Registrací uživatelského účtu se Uživatel zavazuje, že při užívání platformy Swapper bude jednat poctivě a v dobré víře.
  6. Je zakázáno umožnit užívání uživatelského účtu jiným osobám.
  7. Uživatel může svůj účet zrušit kliknutím na tlačítko „Smazat účet“ v nastavení svého profilu. V takovém případě budou Zprostředkovatelem uchována data o Uživateli po dobu 1 měsíce z důvodu řešení případných sporů.
  8. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo zablokovat uživatelský účet, a to zejména v případě, že Uživatel poruší povinnosti vyplývající z Obchodních podmínek nebo z kupní smlouvy uzavřené v platformě Swapper.
 4. Způsob užívání systému Swapper

  1. Swapper je platformou, která umožňuje Uživatelům obchodovat se Vstupenkami.
  2. Platformu Swapper lze využívat na webových stránkách https://swapper.cz.
  3. Je zakázáno užívat platformu Swapper k podnikatelským účelům.
  4. V platformě Swapper je zakázáno obchodovat se Vstupenkami „na jméno“ a jinými Vstupenkami, u nichž to vyloučil Poskytovatel. Prodejce i Kupující má povinnost si samostatně ověřit, zda je s předmětnou Vstupenkou dovoleno obchodovat či nikoliv. Zprostředkovatel v tomto ohledu není jakkoli odpovědný.
  5. V případě prodeje Vstupenek „na jméno“, u kterých není Poskytovatelem vyloučeno jejich obchodování, je povinností Prodávajícího a Kupujícího společně zajistit u Poskytovatele přepis jména. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu nezbytnou součinnost potřebnou k přepisu jména.
  6. Nabídka

   1. Prodejce vystaví jednu či více Vstupenek na stránce příslušné Události v platformě Swapper, čímž učiní Nabídku. Maximální počet Vstupenek vystavených Prodejcem v rámci jedné Události je 6.
   2. Vystavení Vstupenky zahrnuje uvedení
    • příslušné kulturní akce,
    • nahrání souboru Vstupenky či Vstupenek v elektronické podobě a tím určení množství nabízených Vstupenek,
    • původní ceny za Vstupenku určenou Poskytovatelem a uvedenou na Vstupence,
    • požadované Kupní ceny za kus,
    • telefonního čísla Prodávajícího pro ověření identity a případného kontaktování v případě problémů,
    • čísla bankovního účtu pro zaslání peněz z prodeje.
   3. Pokud Prodejce vystavuje více Vstupenek, všechny musí mít stejnou Kupní cenu. Nelze vystavit různé druhy Vstupenek v jedné nabídce.
   4. Nabídky není povoleno vkládat duplicitně (inzerovat totožnou Vstupenku ve více Nabídkách).
   5. Nabídky není povoleno vkládat pomocí automatických nástrojů, importů či využívat službu jiným nestandardním způsobem.
   6. Nahrávaný soubor Vstupenky musí být ve formátu PDF a musí být identický s digitálním souborem, který Prodejce obdržel od Poskytovatele. Soubor může obsahovat více Vstupenek, ale na jedné stránce musí být pouze jedna Vstupenka. Skenovaný, vyfocený nebo jakkoliv pozměněný soubor je zakázán.
   7. Kupní cenu každé nabízené Vstupenky určuje Prodejce sám, ta však nesmí přesáhnout 120 % původní ceny Vstupenky určené Poskytovatelem. Minimální Kupní cena činí 50 Kč.
   8. Při vystavení Vstupenky zadá Prodejce číslo bankovního účtu (v případě zahraničních účtů IBAN), na který budou připsány peníze za prodej Vstupenky. Peníze jsou připsány na tento účet nejpozději do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě zahraničního účtu se Kupní cena převede na EUR dle prodejního kurzu Fio banky pro daný den.
   9. K zániku Nabídky dochází jejím zrušením nebo jejím přijetím. Nabídku lze zrušit kdykoli po jejím učinění a před jejím přijetím. Prodejce může Nabídku měnit či rušit v sekci “Nabízené vstupenky“.
   10. Prodávající odpovídá za to, že obsahem Nabídky a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Nabídce nebudou dotčena práva třetích osob. Zprostředkovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Prodávajícího neodpovídá.
  7. Koupě

   1. Kupující si rezervuje Vstupenku tak, že ji vloží do svého košíku kliknutím na tlačítko “Přidat do košíku”. Takto si může přidat více Vstupenek z různých Událostí a od různých Prodejců. Přehled všech rezervovaných Vstupenek si může zobrazit ve svém košíku.
   2. Délka rezervace každé Vstupenky zvlášť činí 15 minut a počíná běžet vložením do košíku. V této lhůtě může Kupující zakoupit všechny Vstupenky tak, že ve svém košíku klikne na tlačítko “Pokračovat k platbě”. Kupující je následně přesměrován na platební bránu, kde může platbu dokončit nebo stornovat.
   3. Po dobu, kdy je Vstupenka zarezervována, nemůže tuto Vstupenku zarezervovat ani zakoupit jiný Uživatel.
   4. Odstraněním obsahu košíku kliknutím na tlačítko “Zrušit objednávku” zaniká rezervace všech Vstupenek v košíku.
   5. K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodejcem dochází v okamžiku úspěšného zaplacení ceny v platební bráně a transakcí v platformě Swapper. Uzavřením kupní smlouvy přechází vlastnické právo ke Vstupence, jenž byla předmětem koupě, z Prodejce na Kupujícího. S přechodem vlastnického práva ke Vstupence vzniká Prodejci povinnost zničit jakékoliv duplikáty této Vstupenky.
   6. S uzavřením kupní smlouvy se Kupujícímu zpřístupní soubor se zakoupenou Vstupenkou v sekci „Koupené vstupenky“ v rámci jeho uživatelského účtu. Tento soubor je Uživateli přístupný ke stažení kdykoliv po přihlášení do svého uživatelského účtu.
   7. Po dokončení obchodu obdrží Kupující email sloužící jako potvrzení o zaplacení. Na vyžádání Kupujícího a poskytnutí jeho fakturačních údajů zhotoví Zprostředkovatel Kupujícímu fakturu za poskytnuté služby.
   8. Online platby v platební bráně jsou zajišťovány společností Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, sídlem Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha.
   9. V případě, že byly z důvodu technické chyby převedeny peníze na účet Zprostředkovatele, avšak transakce v platformě Swapper nebyla úspěšně dokončena (zakoupené lístky nejsou zpřístupněny v uživatelském účtu Kupujícího), k uzavření kupní smlouvy nedojde a peníze budou do deseti pracovních dnů zaslány zpět na účet Kupujícího.
  8. Poplatek za zprostředkování

   1. Zprostředkovatel si nárokuje 8 % z Kupní ceny Vstupenky jako provizi za využití systému k zprostředkování obchodu, která se dělí rovným dílem mezi Prodejce a Kupujícího. Každý z nich zaplatí 4 %.
   2. Výsledná částka, kterou Kupující platí je rovna Kupní ceně navýšené o 4 %.
   3. Prodejce obdrží částku rovnou Kupní ceně snížené o 4 %.
 5. Neplatná Vstupenka, reklamace a řešení sporů

  1. Vytvořením nabídky se Prodejce zavazuje, že nabízené Vstupenky
   • jsou platné na uvedenou Událost a hodí se k účelu, který pro jejich použití Prodejce uvádí,
   • neobsahují žádné vady,
   • nejsou zakoupené prostřednictvím robotů pro automatizovaný nákup nebo zakoupených spekulativně za účelem obohacení,
   • mají vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodejce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Vstupenky a na základě nabídky Prodejce,
   • jsou v odpovídajícím množství,
   • vyhovují požadavkům právních předpisů.
   V případě porušení tohoto ustanovení si Zprostředkovatel vyhrazuje právo neuveřejnit, nebo stáhnout zveřejněnou nabídku z platformy Swapper.
  2. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že reklamace, práva z vadného plnění a veškeré další nároky spojené s koupí Vstupenky či Vstupenek je povinen a oprávněn směřovat výlučně vůči Prodejci, nikoliv vůči Zprostředkovateli.
  3. Zprostředkovatel není Poskytovatelem ani Prodejcem Vstupenek, a proto je Uživatel v roli Prodejce nebo Kupujícího oprávněn u Zprostředkovatele reklamovat výlučně služby poskytované ze strany Zprostředkovatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne vadného poskytnutí služby. Tato práva Uživatele z vadného plnění vůči Zprostředkovateli jsou blíže popsána v článku 8 níže.
  4. Pokud Kupující neobdrží po platbě objednávky online platební kartou nebo prostřednictvím jiných platebních nástrojů potvrzení o úspěšném provedení platby, avšak platba byla dle bankovního výpisu z účtu Kupujícího provedena, je Kupující oprávněn uplatnit u Zprostředkovatele reklamaci takové transakce. Zprostředkovatel reklamovanou transakci prověří a v případě, že platba byla na účet Zprostředkovatele připsána, ale z technických důvodů nedošlo k zaplacení objednávky, převede peníze zpět na účet, ze kterého byla platba přijata. V takovém případě nedošlo k uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě nemožnosti účasti na Události z důvodu, že Poskytovatel označí Vstupenku za neplatnou se Kupující zavazuje o této skutečnosti informovat Zprostředkovatele bezprostředně po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl. Kupující nemá v případě označení Vstupenky za neplatnou nárok na vrácení zaplacené ceny Zprostředkovatelem. Kupující v takovém případě poskytne Zprostředkovateli nejpozději do 5 pracovních dnů od konání Události záznam či prohlášení o neplatnosti Vstupenky vystavený Poskytovatelem. Zprostředkovatel si v takovém případě vyhrazuje právo zablokovat veškeré uživatelské účty Prodávajícího. Nárok na vrácení Kupní ceny, včetně náhrady škody v podobě poplatku za zprostředkování a dalších práv z vadného plnění má Kupující vůči Prodávajícímu. Zprostředkovatel v případě řešení sporu vyvine rozumné úsilí k poskytnutí součinnosti a potřebných informací příslušným orgánům.
  6. Reklamaci služeb poskytnutých ze strany Zprostředkovatele může Prodejce a/nebo Kupující uplatnit v písemné formě odesláním elektronické zprávy na adresu info@swapper.cz nebo odesláním poštou na adresu Zprostředkovatele. Zprostředkovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
  7. V případě, že dojde mezi Zprostředkovatelem a Prodejcem v pozici spotřebitele a/nebo Zprostředkovatelem a Kupujícím v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Prodejce nebo Kupující jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

   Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2
   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz

   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 6. Odpovědnost Zprostředkovatele

  1. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za
   • uskutečnění, zrušení či změnu Události, jakož i za obsah či kvalitu Události,
   • škodu vzniklou v důsledku porušení těchto Obchodních podmínek Uživatelem,
   • škodu vzniklou v důsledku zakoupení neplatné Vstupenky,
   • kvalitu či původ Vstupenek, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny,
   • škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných či neúplných údajů v rámci uživatelského účtu,
   • škodu vzniklou v důsledku ztráty či zapomenutí přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu.
  2. Zprostředkovatel neodpovídá za nedostupnost platformy Swapper způsobenou nefunkčností sítě internet. Zprostředkovatel má právo omezit nebo zastavit dostupnost platformy Swapper po dobu nezbytně nutnou k údržbě nebo úpravě webových stránek.
  3. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo neuveřejnit, nebo stáhnout zveřejněnou nabídku, pokud nabídka nebo jakákoliv informace nebo údaj v ní uvedený porušuje některé z ustanovení Obchodních podmínek nebo právního řádu České republiky, zásady dobrých mravů, je nezákonná, nepřesná, nebo neúplná nebo má jinou vadu, zejména má-li důvodné podezření, že je cena Vstupenky nepřiměřeně vysoká, či pro jinou vadu, pro kterou nemůže být nabídka zveřejněna.
  4. Zprostředkovatel neodpovídá za to, že Vstupenky zadané Prodejcem v rámci Nabídky budou prodány nebo že se Nabídka na platformě Swapper objeví v určité době po jejím zadání nebo v konkrétním pořadí na stránce nebo prostřednictvím výsledků vyhledávání.
 7. Odstoupení od koupě Vstupenek

  1. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že s přihlédnutím k § 1837 písm. j) OZ, není Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny za Vstupenku, neboť Kupující – spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času, a podle které se podnikatel zavazuje poskytnout tyto služby v určeném termínu.
  2. S přihlédnutím k odst. 1 není Kupující oprávněn vrátit již zaplacenou a převzatou Vstupenku a odstoupit od Kupní smlouvy. Obdobně Kupující není oprávněn požadovat vrácení finančních prostředků odpovídajících Kupní ceně Vstupenky, která nebyla využita ze strany Kupujícího.
 8. Práva z vadného plnění

  1. Práva Uživatele z vadného plnění vůči Zprostředkovateli se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 a násl. OZ (§ 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).
  2. Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z provize Zprostředkovatele. Nelze-li vadu odstranit, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z provize. Pokud je toto splněno, náleží Uživateli i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.
  3. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
 9. Závěrečná ustanovení

  1. Na kupní smlouvy uzavírané v rámci platformy Swapper mezi Kupujícím a Prodávajícím se nepoužijí ustanovení OZ o ochraně spotřebitele, neboť jsou uzavírány mezi dvěma nepodnikatelskými subjekty.
  2. Zprostředkovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. Změna bude předem oznámena Uživatelům prostřednictvím emailu na jimi uvedené emailové adrese. Uživatelé mají právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a přestat využívat služby Zprostředkovatele. Nové znění nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v platfomě Swapper.
  3. Veškeré právní vztahy mezi Kupujícím a Prodejcem a mezi Uživatelem a Zprostředkovatelem se řídí českým právem.
  4. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12. 9. 2022